Kontakt

SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o.
v skratke SVT, s.r.o.

Starosaská 15
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Tel.: +421 53 442 47 48
+421 902 868 090
E-mail: svt(at)svt.sk

Výzva na predloženie ponuky Applied Meters, a.s.

Výzva na predloženie ponuky

(zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovarov)

 

Applied Meters, a.s., ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom:

Inovácia výrobných procesov v spoločnosti Applied Meters, a.s. 2017

 

1.     Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 2 ZVO:

Názov verejného obstarávateľa:    Applied Meters, a.s.

Sídlo:                              Budovateľská 50, 080 01 Prešov

Štatutárny zástupca:       Ing. Miroslav Výrostko, predseda predstavenstva

IČO:                               36 493 732

DIČ:                               20 21 815 840

IČ DPH:                         SK20 21 815 840

Tel.:                                +421 915 916 280

Fax:                               -

E-mail:                           info@appliedmeters.sk

Internetová stránka:       www.appliedmeters.sk

 

Kontaktná osoba:   

Vo veciach verejného obstarávania:         

Názov:                           SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o.

Sídlo:                             Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves

Kontaktná osoba:           Ing. Lucia Balogová

Telefón:                          +421 905 601 138

Email:                             svt@svt.sk

Výzva na predkladanie ponúk aj s prílohami je zverejnená: www.svt.sk

 

2.     Miesto predloženia/doručenia ponuky:

Uchádzač predloží ponuku vypracovanú v súlade s bodom 13 tejto Výzvy na predloženie ponuky poštou, osobne na adresu: Applied Meters, a.s., Budovateľská 50, 080 01 Prešov alebo E-mailom na: info@appliedmeters.sk.  

3.     Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

Mgr. Miroslav Výrostko

4.     Predmet obstarávania:

Predmetom verejného obstarávania k zákazke s názvom: Inovácia výrobných procesov v spoločnosti Applied Meters, a.s. 2017 je dodanie tovarov v rámci projektu financovaného z Operačný program: Výskum a inovácie.

Zákazka je rozdelená na 3 časti:

1.     Časť: Automatizované pracovisko balenia elektromerov - 1 ks

2.     Časť: Podnikový informačný systém pre výrobu, obchod a ekonomiku - 1 ks

3.     Časť:Ostatné zariadenia

- Zariadenie na testovanie odolnosti - 1 ks

- Digitálny osciloskop - 1 ks

- Server - 1 ks

- UPS - 1 ks

- IDE softvér - 3 ks

- Notebook - 2 ks

- Počítač - 2 ks

- Monitor full HD 24" - 5 ks

- PC pre stanice ELMA - 2 ks

- 3D tlačiareň - 1 ks

- 3 -fázový oddeľovací prúdový transformátor prúdového a napäťového obvodu - 20 ks

- Napájací zdroj pre 20ks oddeľovacích prúdových transformátorov - 2 ks

Podrobná špecifikácia je prílohou Výzvy na predkladanie ponúk – Technická špecifikácia.

Uchádzač môže predložiť ponuku na každú časť samostatne (napr. časť 1, 2, 3) alebo na celý predmet zákazky

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

42900000-5 Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely

38500000-0 Kontrolné a testovacie prístroje

38342000-4 Osciloskopy

48820000-2 Servery

31154000-0 Zdroje nepretržitého / stáleho napájania

48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy

30213300-8 Stolový počítač

30213100-6 Prenosné počítače

33195100-4 Monitory

42991200-1 Tlačiarenské stroje

31170000-8 Transformátory

 

5.     Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

S úspešným uchádzačom, ktorého ponuka splnila požiadavky určené verejným obstarávateľom vo Výzve na predkladanie ponúk, podmienky účasti a na základe výsledku, podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým je najnižšia cena v EUR bez DPH, bude podpísaná Kúpna zmluva, ktorá je predmetom tohto verejného obstarávania.

6.     Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Predmetom zákazky je inovácia výrobných procesov v spoločnosti Applied Meters, a.s. - dodanie zariadení:

1.     Časť: Automatizované pracovisko balenia elektromerov - 1 ks

2.     Časť: Podnikový informačný systém pre výrobu, obchod a ekonomiku - 1 ks

3.      Časť: Ostatné zariadenia

  -     Zariadenie na testovanie odolnosti - 1 ks

-     Digitálny osciloskop - 1 ks

-     Server - 1 ks

-     UPS - 1 ks

-     IDE softvér - 3 ks

-     Notebook - 2 ks

-     Počítač - 2 ks

-     Monitor full HD 24" - 5 ks

-     PC pre stanice ELMA - 2 ks

-     3D tlačiareň - 1 ks

-     3 -fázový oddeľovací prúdový transformátor prúdového a napäťového obvodu - 20 ks

-     Napájací zdroj pre 20ks oddeľovacích prúdových transformátorov - 2 ks

Dodanie spolu s dopravou a montážou.

 

7.     Predpokladaná hodnota zákazky:

Predpokladanú hodnotu zákazky stanovil verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu vyjadrených v § 6 ZVO vo výške:

1.     Časť: 300 000,00 EUR bez DPH

2.     Časť: 25 000,00 EUR bez DPH

3.     Časť: 73 950,00 EUR bez DPH

PHZ spolu za všetky časti: 398 950,00 EUR bez DPH.

8.     Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

Osoba podľa § 8 požaduje dodať predmet zákazky: Applied Meters, a.s., Budovateľská 50, 080 01 Prešov, Prešovský kraj.

Dodanie do 12 mesiacov od účinnosti kúpnej zmluvy.

 

9.     Financovanie predmetu zákazky:

Zákazka bude financovaná z fondov EÚ (Operačný́ program: Výskum a inovácie), štátneho rozpočtu a z prostriedkov verejného obstarávateľa.

10.   Lehota na predloženie ponuky:

Uchádzač môže svoju ponuku predložiť najneskôr do: 13.11.2018 do 10:00 hod. Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľov. Ponuky predložené po tomto stanovenom termíne nebudú zaradené do vyhodnocovania a budú vrátené uchádzačovi neotvorené.

11.   Spôsob predloženia ponuky:

Uchádzač predloží ponuku poštou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené v bode 1 tejto Výzvy na predloženie ponuky.

 

12.   Kritérium na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Pre výber dodávateľa bude vyhodnocovaná celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača. Ak je uchádzač platcom DPH, bude vyhodnocovaná cena bez DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, vyhodnotená bude cena celkom. Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za celý predmet zákazky v EUR bez DPH.

 

13.   Pokyny na zostavenie ponuky:

Uchádzač je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu poskytuje službu a predložila ponuku. Ponuka uchádzača musí obsahovať minimálne nasledovné doklady a údaje:

a.     Identifikačné údaje uchádzača:

Minimálne požadované údaje: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, číslo účtu. Osoba podľa § 8 odporúča, aby uchádzač predložil vyplnený formulár, ktorý tvorí Prílohu 1 tejto Výzvy na predloženie ponuky.

b.     Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

Predloží uchádzač vyplnením formuláru, ktorý tvorí Prílohu 2 tejto Výzvy na predloženie ponuky. Cena musí byť uvedená ako cena celkom za daný predmet zákazky bez DPH a s DPH uvedená v EUR. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH túto skutočnosť uvedie v návrhu na plnenie kritérií.

c.     Technicka_specifikacia_APPLIED

Predloží uchádzač vyplnenú technickú špecifikáciu, ktoré je prílohou výzvy na predkladanie ponúk.

d.     Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce.

U právnických osôb výpis z obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra, iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov, respektíve ekvivalentný doklad (postačuje fotokópia), nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.

 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom alebo českom jazyku,  musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Dokumenty predložené v českom jazyku nemusia byť preložené do slovenského jazyka.

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením. Pri použití ekvivalentného riešenia musí mať navrhované riešenie vlastnosti (parametre) rovnocenné alebo vyššie vlastnostiam (parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii.

V prípade predloženia cenovej ponuky poštou, alebo osobne predloží uchádzač ponuku v neprehľadnom obale, pričom okrem svojej adresy a adresy osoby podľa § 8 uvedenej v bode 1 tejto Výzvy na predloženie ponuky aj nápis: Inovácia výrobných procesov v Applied Meters, a.s. 2017 - NEOTVÁRAŤ“.

Ak bude uchádzač predkladať cenovú ponuku E-mailom, predloží uchádzač naskenované požadované dokumenty v prílohe E-mailovej správy, pričom v predmete správy uvedie nápis: Inovácia výrobných procesov v Applied Meters, a.s. 2017 - NEOTVÁRAŤ“.

14.   Otváranie ponúk:

Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode 10 tejto Výzvy na predloženie ponuky budú otvorené na adrese sídla osoby podľa § 8 uvedenej v bode 1 tejto Výzvy na predkladanie ponúk dňa 13.11.2018 o 10:30 hod.

15.   Ďalšie informácie osoby podľa § 8:

Osoba podľa § 8 oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomnou, alebo elektronickou formou.

Osoba podľa § 8 si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať.

Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly / auditu / overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí́ nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby sú:

·         Riadiaci orgán a ním poverené osoby,

·         Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,

·         Najvyšší kontrolný úrad SR, Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

·         Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

·         Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

·         Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Úspešný uchádzač  - dodávateľ aj subdodávatelia sú povinní, pokiaľ sa ich to týka, že podľa § 4 ods. 1 druhá veta zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, "Partner verejného sektora musí byť zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy".

 

16.   Konflikt záujmov:

Osoba podľa § 8 je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky osoby podľa § 8, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky.

 

Prešov, 23.10.2018

 

.........................................................

Ing. Lucia Balogová

osoba zodpovedná

za proces pre verejné obstarávanie

 

 

Prílohy:

Príloha 1: Identifikácia uchádzača - vzor

Príloha 2: Návrh na plnenie kritéria – vzor

Príloha 3: Technicka_specifikacia_APPLIED

Príloha 4: Specifikacia_baliaca_linka

Príloha 5: Popis_balenie_elektromerov_na_baliacej_linke

Celoslovenská kontraktačno-predajná výstava s medzinárodnou účasťou, zameraná predovšetkým na stavebníctvo, bývanie, doplnky bývania.

Najstaršia celoslovenská kontraktačno-predajná výstava s medzinárodnou účasťou, zameraná predovšetkým na stavebníctvo, bývanie, doplnky bývania.