Kontakt

SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o.
v skratke SVT, s.r.o.

Starosaská 15
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Tel.: +421 53 442 47 48
+421 902 868 090
E-mail: svt(at)svt.sk

Výzva Ing. Pál Horváth / Fotovoltická elektráreň 10 kW

Výzva na predloženie ponuky

(zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác)

 

Ing. Pál Horváth, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom:

Fotovoltická elektráreň 10 kW

 

1.     Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 ZVO:

Názov verejného obstarávateľa: Ing. Pál Horváth

Sídlo:  Kostolianska cesta 67, 04001 Košice

Štatutárny zástupca:  Ing. Pál Horváth, štatutárny orgán

IČO: 32527641

DIČ: 1020651104

IČ DPH:  SK1020651104

Tel.:  +421 907 625 604

Fax: -

E-mail: daniel@ihpeurope.sk

              

Kontaktná osoba:   

Vo veciach verejného obstarávania:         

Názov: SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o.                                                 

Sídlo: Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves

Kontaktná osoba: Ing. Lucia Balogová

Telefón: +421 905 601 138

Email: svt@svt.sk

 

2.     Miesto predloženia/doručenia ponuky:

Uchádzač predloží ponuku vypracovanú v súlade s bodom 13 tejto Výzvy na predloženie ponuky poštou, osobne na adresu: SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o., Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves alebo E-mailom na: svt@svt.sk.

3.     Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

Ing. Lucia Balogová

4.     Predmet obstarávania:

Predmetom verejného obstarávania k zákazke s názvom: Fotovoltická elektráreň 10 kWje uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu financovaného z Operačného programu: Kvalita životného prostredia.

Zákazka je rozdelená na 2 časti:

1.     Časť: Fotovoltika a vykurovanie

2.     časť: Dodávka infražiaričov

Podrobná špecifikácia je vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácii.

Uchádzač môže predložiť ponuku na každú časť samostatne (napr. časť 1, 2) alebo na celý predmet zákazky

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45000000-7 Stavebné práce

09300000-2 Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia

09331200-0 Slnečné fotoelektrické moduly

31712331-9 Fotovoltické články

5.     Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

S úspešným uchádzačom, ktorého ponuka splnila požiadavky určené verejným obstarávateľom vo Výzve na predkladanie ponúk, podmienky účasti a na základe výsledku, podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým je najnižšia cena v EUR bez DPH, bude podpísaná zmluva o dielo.

6.     Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Predmetom tejto projektovej dokumentácie pre realizáciu je návrh fotovoltickej elektrárne na streche existujúcej výrobnej haly a el. vykurovanie 2.NP tejto haly nachádzajúcej sa na Trebejovskej ulici v obci Družstevná pri Hornáde.

Predpokladaný rozsah prác je odhadnutý v celkovej výške maximálne 39 783,45  EUR bez DPH. Zákazka bude pozostávať s následujúcich častí:

1.     Časť: Fotovoltika a vykurovanie

2.     časť: Dodávka infražiaričov

7.     Predpokladaná hodnota zákazky:

Predpokladanú hodnotu zákazky stanovil verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu vyjadrených v § 5 ZVO vo výške:

1.     Časť: 34 293,45 EUR bez DPH

2.     Časť: 5 490,00 EUR bez DPH

Spolu za obe časti: 39 783,45 EUR bez DPH.

8.     Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ požaduje zrealizovať predmet zákazky v obci Družstevná pri Hornáde, okres Košice, Košický kraj. Dodanie do 12 mesiacov od preberacieho a odovzdávacieho protokolu stavby.

 

9.     Financovanie predmetu zákazky:

Zákazka bude financovaná z fondov EÚ (Operačný́ program: Kvalita životného prostredia), štátneho rozpočtu a z prostriedkov verejného obstarávateľa.

10.   Lehota na predloženie ponuky:

Uchádzač môže svoju ponuku predložiť najneskôr do: 15.10.2018 do 10:00 hod. Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľov. Ponuky predložené po tomto stanovenom termíne nebudú zaradené do vyhodnocovania a budú vrátené uchádzačovi neotvorené.

11.   Spôsob predloženia ponuky:

Uchádzač predloží ponuku poštou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené v bode 2 tejto Výzvy na predloženie ponuky (termín osobného predloženia ponuky si odporúča verejný obstarávateľ vopred dohodnúť na telefónnom čísle uvedenom v bode 1 tejto Výzvy na predloženie ponuky).

 

12.   Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Pre výber dodávateľa bude vyhodnocovaná celková cena za predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača. Ak je uchádzač platcom DPH, bude vyhodnocovaná cena bez DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, vyhodnotená bude cena celkom. Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za celý predmet zákazky.

 

13.   Pokyny na zostavenie ponuky:

Uchádzač je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu poskytuje službu a predložila ponuku. Ponuka uchádzača musí obsahovať minimálne nasledovné doklady a údaje:

a.     Identifikačné údaje uchádzača:

Minimálne požadované údaje: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, číslo účtu. Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač predložil vyplnený formulár, ktorý tvorí Prílohu 1 tejto Výzvy na predloženie ponuky.

b.     Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

Predloží uchádzač vyplnením formuláru, ktorý tvorí Prílohu 2 tejto Výzvy na predloženie ponuky. Cena musí byť uvedená ako cena celkom za daný predmet zákazky s DPH uvedená v EUR. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH túto skutočnosť uvedie v návrhu na plnenie kritérií.

c.     Vykaz_vymer_Horvath_Druzstevna

Predloží uchádzač vyplnený výkaz výmer, ktorý je prílohou výzvy na predkladanie ponúk. Ak uchádzač predkladá ponuku len na časť č. 2 – Dodávka infražiaričov, vyplní vo Výkaze výmer len položku v hárku – Infražiariče.

d.     Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce.

U právnických osôb výpis z obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra, iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov, respektíve ekvivalentný doklad (postačuje fotokópia).

 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom alebo českom jazyku,  musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Dokumenty predložené v českom jazyku nemusia byť preložené do slovenského jazyka.

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením. Pri použití ekvivalentného riešenia musí mať navrhované riešenie vlastnosti (parametre) rovnocenné alebo vyššie vlastnostiam (parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atd.), ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii.

V prípade predloženia cenovej ponuky poštou, alebo osobne predloží uchádzač ponuku v neprehľadnom obale, pričom okrem svojej adresy a adresy uvedenej v bode 2 tejto Výzvy na predloženie ponuky aj nápis: „Fotovoltická elektráreň 10 kW - NEOTVÁRAŤ“.

Ak bude uchádzač predkladať cenovú ponuku E-mailom, predloží uchádzač naskenované požadované dokumenty v prílohe E-mailovej správy, pričom v predmete správy uvedie nápis: Fotovoltická elektráreň 10 kW - NEOTVÁRAŤ“.

14.   Otváranie ponúk:

Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode 10 tejto Výzvy na predloženie ponuky budú otvorené na adrese SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o., Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves,dňa 15.10.2018 o 10:30 hod.

15.   Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomnou, alebo elektronickou formou.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať.

Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta plnenia. Uchádzač si môže obhliadnuť stav kedykoľvek priamo na mieste.

Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly / auditu / overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí́ nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby sú:

·         Riadiaci orgán a ním poverené osoby,

·         Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,

·         Najvyšší kontrolný úrad SR, Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

·         Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

·         Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

·         Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

 

16.   Konflikt záujmov:

Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky.

 

Košice, 03.10.2018

 

Ing. Lucia Balogová

osoba zodpovedná

za proces pre verejné obstarávanie

 

 

Prílohy:

Príloha 1: Identifikácia uchádzača - vzor

Príloha 2: Návrh na plnenie kritéria – vzor

Príloha 3: Vykaz_vymer_Horvath_Druzstevna

Príloha 4: Projektová dokumentáciaInformácia o výsledku verejného obstarávania

Zakazka: Fotovolticka elektraren 10 kW


Informacia vysledok vyhodnotenia ponuk


Zverejnené zmluvy:


Celoslovenská kontraktačno-predajná výstava s medzinárodnou účasťou, zameraná predovšetkým na stavebníctvo, bývanie, doplnky bývania.

Najstaršia celoslovenská kontraktačno-predajná výstava s medzinárodnou účasťou, zameraná predovšetkým na stavebníctvo, bývanie, doplnky bývania.