Kontakt

SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o.
v skratke SVT, s.r.o.

Starosaská 15
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Tel.: +421 53 442 47 48
+421 902 868 090
E-mail: svt(at)svt.sk

Výzva na predkladanie ponúk ihrisko Markušovce

Výzva na predkladanie ponúk

č. 9/VO/MARK/2018

  

1.   Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Markušovce

Sídlo: Michalská 51, 053 21 Markušovce

IČO: 003 293 55

Internetová adresa: www.markusovce.sk

 

Kontaktné osoby:

Vo veciach verejného obstarávania: Ing. Lucia Balogová

Telefón: +421 905 601 138

Email: svt@svt.sk     

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):www.markusovce.sk, www.svt.sk

 

3. Názov predmetu zákazky: „Multifunkčné ihrisko v obci Markušovce“

 

4. Hlavný kód CPV: 45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

 

5. Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na uskutočnenie prác

 

6. Stručný opis: Výstavba nového multifunkčného ihriska v obci Markušovce.

Uchádzač spracuje cenu podľa podmienok uvedených vo Výzve na predloženie cenovej ponuky a výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením. Pri použití ekvivalentného riešenia musí mať navrhované riešenie vlastnosti (parametre) rovnocenné alebo vyššie vlastnostiam (parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atd.), ktoré sú uvedené v špecifikácii.

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 47 456,76 € bez DPH

 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu  uvedie v zložení:

 

ü  navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

ü  sadzba DPH a výška DPH,

ü  navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.

Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní!

9. Dĺžka trvania zákazky: do 1 mesiaca od prevzatia objednávky   

 

10. Podmienky účasti:

a) Uchádzač sa preukáže dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce tvoriaci predmet zákazky. Spôsobom na preukázanie oprávnenia je výpis z obchodného alebo živnostenského registra alebo potvrdenie o zapísaní v príslušnom profesijnom zozname (príslušná profesijná alebo stavovská komora alebo združenie) - fotokópia.

b) úspešný uchádzač predloží podpísaný návrh Zmluvy o dielo štatutárnym zástupcom uchádzača vrátane cenovej ponuky na základe výsledku prieskumu.

 

11. Použitie elektronickej aukcie: nie

 

12. Lehota na predkladanie ponúk: 22.10.2018, 11:00 hod.

 

13. Termín otvárania ponúk: 22.10.2018, 11:30 hod., doručenie poštou alebo osobne na adresu: Obec Markušovce, Michalská 51, 053 21 Markušovce

- mailom na mailovú adresu: svt@svt.sk     

 

14. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2018

  

      V Markušovciach 02.10.2018

 

Ing. Lucia Balogová, v.r.

osoba zodpovedná za

proces verejného obstarávania    

 

 

Verejný obstarávateľ k Výzve na predkladanie ponúk č. 9/VO/MARK/2018 na predmetnú zákazku dokladá nasledovné doklady potrebné k oceneniu zákazky:

 

Príloha k Výzve na predkladanie ponúk:

Celoslovenská kontraktačno-predajná výstava s medzinárodnou účasťou, zameraná predovšetkým na stavebníctvo, bývanie, doplnky bývania.

Najstaršia celoslovenská kontraktačno-predajná výstava s medzinárodnou účasťou, zameraná predovšetkým na stavebníctvo, bývanie, doplnky bývania.